Artbox

Mai lại Ghé - Bánh canh ghẹ

#2,561 Facebook Messenger Global Rank

Thưởng thức hương vị bánh canh ghẹ Sài Gòn giữa lòng Hà Nội, với mức giá được tối ưu hơn các quán khác từ 5-10k và tinh thần sẵn lòng phục vụ.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Mai lại Ghé - Bánh canh ghẹ