Artbox

Chữa ung thư bằng Nam Y

N/A Facebook Messenger Global Rank

Nam y là văn hóa chữa bệnh của các dân tộc Việt Nam. Cũng tương đồng với mọi nền văn hóa chữa bệnh khác, Nam Y bắt đầu được xây dựng từ nền y học dân gian Việt Nam. Nam Y coi các tổ chức lạ trong cơ thể được chẩn đoán là lành tính hay ác tính gần như giống nhau - tức là dị vật không được tồn tại và phát triển trong cơ thể. Vì các khối u dù đã được chẩn đoán là lành vẫn lấy năng lượng của cơ thể để sống và phát triển. Đó là các tổ chức ăn bám phải được loại bỏ. Mặc dầu các tổ chức lạ lành tính được cơ cấu bằng các tế bào gần như lành vì nếu các tế bào lành hoàn toàn thì không tập hợp hình thành tổ chức lạ.

Căn cứ vào quy luật tự nhiên của mọi sinh vật sống, từ các vi khuẩn đến các tổ chức sinh vật phức tạp như cơ thể con người, đều có khả năng loại dị vật ra khỏi tổ chức sống của mình. Trải qua quá trình thích nghi và tiến hóa lâu dài, các tổ chức và bộ phận cơ quan không cần thiết của cơ thể bị tiêu biến đi và các cơ quan cần thiết cho hoạt động sống được phát triển và kiện toàn. Như vậy, tế bào lạ hay tổ chức lạ không thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo. Việc phục hồi khả năng loại dị vật của cơ thể chính là mục đích và nguyên tắc loại u lành tính và u ác tính - ung thư ra khỏi cơ thể của Nam y.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 6 Education chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Chữa ung thư bằng Nam Y