Artbox

Chư Pưh NTH Confession

N/A Facebook Messenger Global Rank

Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trường ta, team admin sẽ bớt khắc khe hơn vấn đề nội dung của confession, để các bạn được thoải mái, đúng như ý nghĩa của từ Confession vậy. Trang sẽ hoạt động tách biệt với trang Thpt Nguyễn Thái Học, Chư Pưh, Gia Lai nhé. Tham gia chơi cùng chúng mình nào: https://www.facebook.com/groups/nguyenthaihoccp/

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Chư Pưh NTH Confession