Artbox

Cộng Đồng Đầu Bếp Việt Nam

#9,558 Facebook Messenger Global Rank

Là tổ chức đi đầu trong lĩnh vực hỗ trợ tuyển dụng việc làm kết nối đầu bếp với nhà hàng khách sạn Đầu Bếp Tìm Việc Và Việc Tìm Đầu Bếp Địa chỉ groups: https://www.facebook.com/groups/daubep/ Địa chỉ fanpages: https://www.facebook.com/CongDongDauBepVietNam web chính thức:http://webdaubep.vn/ Tiếp nhận thông tin hoạt đông của nhóm Liên hệ: 0912990929 Long

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 2 Community chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Cộng Đồng Đầu Bếp Việt Nam